Wrażenia zmysłowe

Odbiór wrażeń zmysłowych i odwzorowywanie ich w neuronach ośrodkowego układu nerwowego jest uwarunkowane obecnością właściwych receptorów w organizmie. Receptory mają zdolność przetworzenia różnorodnych, wielomodalnych bodźców działających na organizm z zewnątrz i z wewnątrz w inny jednorodny bodziec impuls nerwowy. Bodźcem jest każda zwiana oddziaływali energetycznych, aa organizm (ściślej: na jego receptory)i Recepcją jest zespół zjawisk, zachodzących na poziomie receptora, w wyniku których energia bodźca zewnętrznego (lub wewnętrznego) zostaje przetworzona na energię równoważnych, zakodowanych impulsów nerwowych. Są to przetworzenia analogowe i cyfrowe. Zasada miej s c a: miejsce działania bodźca i jego rodzaj zostają zakodowane przez receptory o ścisłej lokalizacji anatomicznej oraz przekazane przez i do ściśle określonych neuronów, które nie reagują na inny bodziec nawet tego samego rodzaju, lecz działający w innym miejscu. Z a s a d a częstotliowści: częstotliwość depolaryzacji (pojedynczych impulsów nerwowych) w neuronach koduje siłę bodźca lub rzadziej jego rodzaj. Zasady te odnoszą się do wszelkich procesów nerwowych, a ich wyrazem i substratem anatomicznym są swoiste drogi i ośrodki nerwowe. Zbiór receptorów tej samej modalności fizycznej, związane z nim strukturalnie neurony szlaków nerwowych i korowe oraz podkorowe ośrodki zostały przez Pawłowa nazwane analizatorem.

Comments are closed.